رؤسا و مدیران

تعداد بازدید:۶۵۴۲

ریاست دانشکده

دکتر صونا دریغ

تخصص : دکتری آموزش زبان روسی

محل تولد: تهران

تاریخ تولد: 1353       

پست الکترونیکیs_darigh@iau-tnb.ac.ir

 

 

معاون دانشکده :

دکتر مستانه حقانی 

تخصص : دکتری آموزش زبان انگلیسی  

محل تولد : تهران 

پست الکترونیکی : m-haghani@iau-tnb.ac.ir

آخرین ویرایش۲۸ آبان ۱۳۹۹