مدیران پیشین گروه

مدیرگروه محترم گروه ایتالیایی : سرکار خانم دکتر نادیا معاونی