مدیران پیشین گروه

عباس شیررضا: از آغاز تا 1381.

زنده یاد، دکتر صفرعلی فرسادمنش: 1381- 1388.

دکتر محسن شجاعی: 1388-تا کنون