اساتید گروه

تعداد بازدید:۳۸۹۶

مریم رشیدی-مربی 

m_rashidi@iau-tnb.ac.ir

آنتونیا شرکا-مربی آموزشیار(دانشجوی دکتری)

a_shoraka@iau-tnb.ac.ir

بهرام مفتخری کامرانی نژاد-مربی

b_moftakhari@iau-tnb.ac.ir

آنا ماریا موتاکی-مربی

annamotacchi@gmail.com

نادیا معاونی-مربی

n_moaveni@iau-tnb.ac.ir

 

آخرین ویرایش۰۳ اسفند ۱۳۹۶