مدیر گروه

مدیر گروه گروه مترجمی زبان انگلیسی 

کارشناسی : دکتر محمد علی وثوق یزدانی 

کارشناسی ارشد : دکتر مژگان رشتچی