اساتید گروه

تعداد بازدید:۱۱۲۴۷

ابراهیمی بزاز فاطمه

مرتبه علمی: استادیار

f_ebrahimi@iau_tnb.ac.ir

آسادوریان آلیس

مرتبه علمی: مربی

alice.assadorian@gmail.com

امین زاده  رکسانا

مرتبه علمی: استادیار

r_aminzadeh@iau-tnb.ac.ir

 

به آفرین سید رضا

مرتبه علمی: استادیار

r_behafarin@iau-tnb.ac.ir

 

تسنیمی مهشاد

مرتبه علمی: استادیار

m.tasnimi@iau-tnb.ac.ir

حقانی مستانه

مرتبه علمی: مربی

m_haghani@iau-tnb.ac.ir

خیّر  مرجانه  

مرتبه علمی: مربی

m_khayer@iau-tnb.ac.ir

خویی رویا 

مرتبه علمی:  دانشیار

r_khoii@iau-tnb.ac.ir

رشتچی مژگان 

مرتبه علمی:  دانشیار

m-rashtchi@iau-tnb.ac.ir

رضایی پور فاطمه

مرتبه علمی: مربی

f_rezaipour@iau-tnb.ac.ir

 

سیفاریان اصل  ساعد

مرتبه علمی: مربی

s.sifarian@gmail.com

شهام بابک

مرتبه علمی: استادیار

b_shaham@iau-tnb.ac.ir

 بهنوش طیبی

 مرتبه علمی : مربی

btayyebi@gmail.com 

پانته آ فتوت احمدی

مرتبه علمی : مربی

p_fotovatahmadi@iau-tnb.ac.ir 

 

کریمی کوروش

مرتبه علمی: مربی

k_karimi@iau-tnb.ac.ir

 

کیوان فر ارشیا

مرتبه علمی: استادیار

a_keyvanfar@iau-tnb.ir

نوروزی خیابانی مهدی

 مرتبه علمی:  دانشیار

m_nowrouzi@iau-tnb.ac.ir

نیکوپور جهانبخش

مرتبه علمی: استادیار

j_nikoopour@iau-tnb.ac.ir

 

وثوقی حسین

مرتبه علمی: استاد

h_vossoughi@iau-tnb.ac.ir

 محمد علی وثوق یزدانی

 مرتبه علمی : مربی

vosoughyazdani@gmail.com

مریم همراز

مرتبه علمی:مربی

hamrazmaryam@gmail.com

یونسی حسین

مرتبه علمی: مربی

h_younesi@iau-tnb.ac.ir

 

آخرین ویرایش۰۲ بهمن ۱۳۹۶