اساتید گروه

تعداد بازدید:۲۶۱۶

دکتر سید عطاءالله افتخاری  استادیار                   

eftekhari74@yahoo.com

 

دکتر فرحناز رفعت جو        مربی    

f_rafatjoo@yahoo.com

 

دکتر سید بابک فرزانه         استاد           

Courses.drf@gmail.com 

دکتر مرضیه قلی تبار       استادیار        

 m_gholitabar@iau-tnb.ac.ir 

آخرین ویرایش۰۳ اسفند ۱۳۹۶