اساتید گروه

تعداد بازدید:۵۱۸۷

 

دکتر نیوس ایبانیز. مربی (دانشجوی دکتری)

nievesibez@yahoo.com

خانم مژگان پویا. دانشجوی دکتری . مربی 

puya.mojgan@yahoo.com

دکتر بئاتریس سالاس . استادیار. 

besadera@yahoo.com

دکتر مهتاب صابونچی . استادیار. 

sabounchi.mahtab@gmail.com

دکتر بابک موسوی فرد . استادیار.

b_mousavi_fard@iau-tnb.ac.ir

 

آخرین ویرایش۲۰ دی ۱۳۹۶