اساتید گروه

تعداد بازدید:۵۳۸۶

 

 ابراهیمی بزاز فاطمه

استادیار

f_ebrahimi@iau_tnb.ac.ir

 

 امین زاده  رکسانا

استادیار

r_aminzadeh@iau-tnb.ac.ir

 تسنیمی مهشاد

استادیار 

m.tasnimi@iau-tnb.ac.ir

 حقانی مستانه

 مربی

m_haghani@iau-tnb.ac.ir

 خویی رویا

دانشیار 

r_khoii@iau-tnb.ac.ir

رشتچی مژگان 

دانشیار

m-rashtchi@iau-tnb.ac.ir

 کیوان فر ارشیا

استادیار

a_keyvanfar@iau-tnb.ir

یونسی حسین

مربی

h_younesi@iau-tnb.ac.ir

 

آخرین ویرایش۱۲ دی ۱۳۹۶