اطلاعات گروه

تعداد بازدید:۴۳۷۱

درختواره کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی 

 

 

 

کارشناسی ارشد ناپیوسته 

ایام هفته

40/7-10/9

20/9-50/10

11-30/12

30/13-15

10/15-40/16

50/16-20/18

30/18-20

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

تهیه و تدوین

تسنیمی

آزمون زبان

امین زاده

تجزیه و تحلیل کلام

یونسی

سمینار

رشتچی

زبان شناسی مقابله ای

یونسی

 

دوشنبه

روش تحقیق رشتچی

جامعه شناسی به آفرین

روان شناسی

حقانی

 

روش تدریسحقانی

آزمون خویی

تدریس مهارتها

تسنیمی

مسایل زبان شناسی

احمدی

تدریس مهارتها

تسنیمی

نگارش پیشرفته

احمدی

روان شناسی

کیوانفر

زبانشناسی مقابله ای

ابراهیمی

 

 

 

سه شنبه

 

سمینار

کیوان فر

جامعه شناسی زبان

کیوان فر

تدریس مهارتها

نیکوپور

 

 

 

چهارشنبه

زبانشناسی مقابله ای

شهام

تجزیه و تحلیل کلام

شهام

روانشناسی

تسنیمی

تهیه و تدوین

تسنیمی

 

زبانشناسی کاربردی

نیکوپور

آزمون

نیکوپور

زبانشناسی کاربردی

دکتر نیکوپور

جامعه شناسی

به آفرین

 

 
آخرین ویرایش۱۲ دی ۱۳۹۷