دفتر تلفن

ردیفعنوان واحدعنوان سازمانتلفن داخلیتلفن مستقیم
2ریاستزبانها77317714262
3دفتر نهاد مقام معظم رهبریزبانها77317715309
4مسئول سایت اینترنتزبانها77317701-6344
5تاسیساتزبانها77317701-6201
6مرکز آموزش کامپیوترزبانها77317701-6228
7کتابخانهزبانها77317701-6360
8اتاق اساتیدزبانها77317701-6318- 319
9مدیر گروه کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسیزبانها77317701-6331
10مدیر گروه مترجمی زبان انگلیسیزبانها27677317701-6
11مدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسیزبانها77317701-6331
نمایش 1 تا 10 مورد از کل 90 مورد.