برد امور کلاس ها

کلاسهای خانم دکتر حاجی یواروز شنبه تاریخ 96/07/01  تشکیل می شود و جبرانی متعاقبا اعلام میگردد.

کلاسهای  خانم زوتووا از روز دوشنبه 96/07/10 برگزار خواهد شد.

 کلاسهای دروس تجزیه و تحلیل کلام ، آزمون زبان خارجی و سمینار مسائل ترجمه آقای دکتر یونسی  روز دو شنبه تاریخ 95/07/26  تشکیل نمی شود و جبرانی متعاقبا اعلام میگردد.

کلیه کلاسهای خانم دکتر احمدی راد روز پنج شنبه تاریخ 95/01/26  تشکیل نمی شود و جبرانی متعاقبا اعلام میگردد.

کلیه کلاسهای خانم مهدی پورآذرروز سه شنبه تاریخ 95/01/17  تشکیل نمی شود و جبرانی متعاقبا اعلام میگردد.

کلیه کلاسهای آقای دکتر مقامی روز یک شنبه تاریخ 95/01/15  تشکیل نمی شود و جبرانی متعاقبا اعلام میگردد.

کلیه کلاسهای آقای اخلاقی  روز سه  شنبه تاریخ 94/12/18  تشکیل نمی شود و جبرانی متعاقبا اعلام میگردد.

کلیه کلاسهای خانم محمد صالحی  روز دو شنبه تاریخ 94/12/17  تشکیل نمی شود و جبرانی متعاقبا اعلام میگردد.

کلاسهای درس دکتر نورایی درس برنامه ریزی تولید روز پنجشنبه 94/12/13 ساعت 10/30 الی 12/30 برگزار میگردد و درس کنترل پروژه از ساعت 18 الی 20 روز پنجشنبه استثنائا به ساعت 8 الی 10/30 همان روز انتقال یافت

کلیه کلاسهای آقای دکتر کامور  روز سه شنبه تاریخ 94/12/11  تشکیل نمی شود و جبرانی متعاقبا اعلام میگردد.

کلیه کلاسهای خانم دکتر چاوشیان  روز یک شنبه تاریخ 94/12/09  تشکیل نمی شود و جبرانی متعاقبا اعلام میگردد.

کلیه کلاسهای خانم دکتر مریم محمدی  روز یک شنبه تاریخ 94/12/09  تشکیل نمی شود و جبرانی متعاقبا اعلام میگردد.

کلیه کلاسهای آقای دکتر شکوری  روز چهار شنبه تاریخ 94/12/05  تشکیل نمی شود و جبرانی متعاقبا اعلام میگردد.

کلیه کلاسهای آقای آسا  روز چهار شنبه تاریخ 94/12/05  تشکیل نمی شود و جبرانی متعاقبا اعلام میگردد.

کلیه کلاسهای دکترراستی روز دو شنبه تاریخ 94/12/03  تشکیل نمی شود و جبرانی متعاقبا اعلام میگردد.

کلیه کلاسهای دکترکامور روز سه شنبه تاریخ 94/12/04  تشکیل نمی شود و جبرانی متعاقبا اعلام میگردد.

کلاس دکتر نیاکان درس برنامه ریزی تولید و بازاریابی روزدوشنبه 94/11/26 ساعت 13/30 الی 15/45 و 16 الی 18/20 تشکیل نمی شود و جبرانی متعاقبا اعلام میگردد.

کلیه کلاسهای دکتر گل محمدی روز یک شنبه تاریخ 94/11/25  تشکیل نمی شود و جبرانی متعاقبا اعلام میگردد.

کلیه کلاسهای استاد آقای دکتر سلطانی مهاجرروز یک شنبه تاریخ 94/11/18  تشکیل نمی شود و جبرانی متعاقبا اعلام میگردد.

کلاس دکتر مهدی پور درس زبان روز پنج شنبه 94/09/26 ساعت 8 الی 10 و 10 الی 12 در کلاس شماره 219 تشکیل میگردد. 

کلاس دکتر عرفانی درس معادلات روز شنبه 94/10/05 ساعت 13 الی 15/15 و 15/30 الی 17/50 در کلاس شماره 219 تشکیل میگردد. 

کلاسهای آقای دکتر فضلی خلف در تاریخ 94/09/27 درس اقتصاد مهندسی ساعت 9 الی 11 درس طراحی ایجاد ساعت 11 الی 13/30 و درس بازاریابی ساعت 13/30 الی 15 در کلاس شماره 312 تشکیل میگردد. 

کلاس  استاد ملیحی روز شنبه   مورخ 94/09/28  تشکیل نمی شود و جبرانی روز پنج شنبه مورخ 94/10/03 ساعت 13 الی 17 برگزار میگردد.

کلیه کلاسهای استاد قدسی شالی روز یک شنبه تاریخ 94/09/22  تشکیل نمی شود و جبرانی متعاقبا اعلام میگردد.

کلیه کلاسهای استاد ابوالفضل مقامی روز سه شنبه تاریخ 94/09/17  تشکیل نمی شود و جبرانی متعاقبا اعلام میگردد.

کلیه کلاسهای استاد دکتر نیک فرجام روز سه شنبه تاریخ 94/09/17  تشکیل نمی شود و جبرانی متعاقبا اعلام میگردد.

کلاسهای  استاد دکتر امیر بهرامی دروس معادلات و ریاضی 2  دوشنبه   مورخ 94/09/16 و چهار شبه 94/09/18  تشکیل نمی شود و جبرانی متعاقبا اعلام میگردد.

کلیه کلاسهای استادان گرامی جناب آقای دکتر شاه محمد و جناب آقای دکتر ممیزی  در روز پنجشنبه 12 آذر ماه تشکیل نمیشود.

کلاس  استاد ایران پور رون پنج شنبه   مورخ 94/09/05  تشکیل نمی شود و جبرانی متعاقبا اعلام میگردد.

کلیه کلاسهای استاد دکترمحمد قاسمی روزشنبه تاریخ 94/09/07  و یکشنبه 94/09/08تشکیل نمی شود و جبرانی متعاقبا اعلام میگردد.

کلیه کلاسهای استاد دکتر بهرامی روز دوشنبه تاریخ 94/08/25  تشکیل نمی شود و جبرانی متعاقبا اعلام میگردد.

کلیه کلاسهای استاد ملایری  روز چهار شنبه و پنج شنبه تاریخ 94/08/20 و 94/08/21  تشکیل نمی شود و جبرانی متعاقبا اعلام میگردد.

کلیه کلاسهای استاد دکتر پارسی  روز چهار شنبه تاریخ 94/08/20  تشکیل نمی شود و جبرانی متعاقبا اعلام میگردد.

کلیه کلاسهای استاد مهندس دسترنج روز سه شنبه تاریخ 94/08/19  تشکیل نمی شود و جبرانی متعاقبا اعلام میگردد.

کلاس  استاد مهندس دسترنج  روز یک شنبه   مورخ 08/17/ 94 ساعت 40/7 الی 12 تشکیل نمی شود و جبرانی متعاقبا اعلام میگردد.

کلاس  استاد خانم دکتر اطیابی درس فیزیک 2 روز یک شنبه   مورخ 08/17/ 94 ساعت 13 الی 15/15 تشکیل نمی شود و جبرانی متعاقبا اعلام میگردد.

کلیه کلاسهای استاد خویی روز یکشنبه الی چهارشنبه تاریخ 94/08/24 الی 94/08/27  تشکیل نمی شود و جبرانی متعاقبا اعلام میگردد.

کلیه کلاسهای استاد مهندس جوان روز یکشنبه تاریخ 94/08/17  تشکیل نمی شود و جبرانی متعاقبا اعلام میگردد.

کلاس  استاد شریفی درس دستور 1  روز پنج شنبه   مورخ 08/28/ 94 ساعت 14 الی 17 در کلاس شماره 117 تشکیل میگردد.

کلاس  دکتر علی بابایی درس مدیریت و منابع انسانی   روز  شنبه   مورخ 08/16/ 94 تشکیل نمیشود و جبرانی متعاقبا اعلام میگردد.

کلیه کلاسهای استاد آقای دکتر عالی روز یکشنبه تاریخ 94/08/10  تشکیل نمی شود و جبرانی متعاقبا اعلام میگردد.

کلیه کلاسهای استاد آقای ستوده روز یکشنبه تاریخ 94/08/10  تشکیل نمی شود و جبرانی متعاقبا اعلام میگردد.

کلیه کلاسهای استاد آقای مهندس رحیمیان روز یکشنبه تاریخ 94/08/10  تشکیل نمی شود و جبرانی متعاقبا اعلام میگردد.

کلیه کلاسهای جبرانی استاد  آقای  حاج آقا امامی  جمعه  مورخ 08/08/94 به ترتیب اندیشه 1ساعت 7:40 الی 9 و9:10الی 10:30 و 13 الی 14:30 و اخلاق 10:40 الی 12 و 14:30 الی 16 در کلاس 312 برگزار می شود.

کلیه کلاسهای استاد آقای دکتربه آفرین  از تاریخ 05/08/94 الی 13/08/94 تشکیل نمی شود و جبرانی متعاقبا اعلام میگردد. 

کلیه کلاسهای استاد خانم دکتر پورسلطان چهار شنبه  مورخ29/07/94 تشکیل نمی شود و جبرانی متعاقبا اعلام میگردد. 

کلیه کلاسهای استاد آقای ممیزی پنج شنبه  مورخ30/07/94 تشکیل نمی شود و جبرانی متعاقبا اعلام میگردد.

کلیه کلاسهای استاد آقای موسوی قدمگاهی یکشنبه مورخ3/08/94 تشکیل نمی شود و جبرانی متعاقبا اعلام میگردد.

کلیه کلاسهای استاد آقای دکتر نصرتی یکشنبه مورخ3/08/94 تشکیل نمی شود و جبرانی متعاقبا اعلام میگردد.

کلیه کلاسهای استاد آقای جمشیدی یکشنبه و سه شنبه  و پنج شنبه مورخ3/08/94 و 5/08/94  و 7/8/94تشکیل نمی شود و جبرانی متعاقبا اعلام میگردد.

کلیه کلاسهای استاد آقای دکتربه آفرین  پنج شنبه و یکشنبه ودو شنبه  مورخ 7/08/94 و10/08/94  و 11/8/94تشکیل نمی شود و جبرانی متعاقبا اعلام میگردد. 

کلیه کلاسهای استاد خانم دکتر اخوان یکشنبه و سه شنبه   مورخ3/08/94 و 5/08/94 تشکیل نمیشود و جبرانی متعاقبا اعلام میگردد.

کلیه کلاسهای استاد کشاورزی  دو شنبه و سه شنبه   مورخ 4/08/94 و 5/08/94 تشکیل نمیشود و جبرانی متعاقبا اعلام میگردد.

کلاس خانم لیلا کافی  درس ترجمه ساده -ترجمه ادبی و روش ترجمه   تشکیل نمی شود و جبرانی متعاقبا اعلام میگردد.

کلیه کلاسهای استاد آقای نوروزی خیابانی  روز  سه شنبه    مورخ 94/07/28     تشکیل نمی شود و جبرانی متعاقبا اعلام میگردد.

کلیه کلاسهای استاد خانم طیبی روز  سه شنبه    مورخ 94/07/28     تشکیل نمی شود و جبرانی متعاقبا اعلام میگردد.

کلیه کلاسهای استاد آقای شاه محمد روز  سه شنبه و چهار شنبه   مورخ 94/07/21  و  94/07/22 تشکیل نمیشود و جبرانی متعاقبا اعلام میگردد.

کلاس خانم رستمی سراجی درس نگارش  به جای روز   شنبه   مورخ 07/25/ 94  در روز جمعه مورخ 94/07/24 تشکیل میشود.

کلاس  آقای دکتر بهروز افشار درس گفت و شنود   روز  پنج  شنبه   مورخ 07/16/ 94  ساعت 10/30 الی 14/30تشکیل نمیشود و جبرانی متعاقبا اعلام میگردد.

کلیه کلاسهای استاد آقای مهدی پور  روز  یکشنبه و دوشنبه   مورخ 94/07/12  و  94/07/13 تشکیل نمیشود و جبرانی متعاقبا اعلام میگردد.

کلاس مبانی برق 1  استاد آقای قنبری  روز  پنج  شنبه   مورخ 07/09/ 94  تشکیل نمیشود و جبرانی متعاقبا اعلام میگردد.

کلیه کلاسهای استاد سرکار خانم نفریه  روز  چهار شنبه   مورخ 94/07/06  تشکیل نمیشود و جبرانی متعاقبا اعلام میگردد.

کلاس جبرانی درس روش تحقیق 2 استاد یونسی روز شنبه 17/5/94 ساعت 30/13 برگزار میگردد.

کلاسهای جبرانی درس واژه شناسی استاد مدرس در تاریخهای 10و17 و 94/05/24 تشکیل میگردد .

کلاس روش تدریس استاد آقای جابری   روز  چهار شنبه   مورخ 10/04/ 94  تشکیل نمیشود و جبرانی متعاقبا اعلام میگردد.

کلیه کلاسهای استاد آقای مسعودی  روز  چهار شنبه   مورخ 10/04/ 94  تشکیل نمیشود و جبرانی متعاقبا اعلام میگردد.

کلیه کلاسهای استاد آقای ترابی  روز  چهار شنبه   مورخ 23/02/ 94  تشکیل نمیشود و جبرانی متعاقبا اعلام میگردد.

کلیه کلاسهای استاد خانم طیبی  روز  چهار شنبه   مورخ 23/02/ 94  تشکیل نمیشود و جبرانی متعاقبا اعلام میگردد.

 کلاسهای استاد خانم نفیسه علوی درس نگارش روز  شنبه مورخ 19/02/94  برگزار نمیشودو جبرانی متعاقبا اعلام میگردد.

کلیه کلاسهای استاد مفتخری   روز  پنج شنبه  مورخ 17/02/ 94  تشکیل نمیشود و جبرانی متعاقبا اعلام میگردد.

کلیه کلاسهای استاد خانم انتظاری ملکی  روز یک شنبه مورخ 20/ 02/94 و یک شنبه مورخ 27/02/94  تشکیل نمیشود و جبرانی متعاقبا اعلام میگردد.

کلیه کلاسهای استاد خانم نیوشا احمدی  روز سه شنبه و پنج شنبه  مورخ 15/02/94 و17/02/94تشکیل نمیشود و جبرانی متعاقبا اعلام میگردد.

کلاسهای استاد خانم دکتر موسوی درس خواندن 2 روز سه شنبه مورخ 15/02/94   برگزار نمیشودو جبرانی متعاقبا اعلام میگردد.

کلیه کلاسهای استاد خانم قتوت احمدی روز سه شنبه مورخ 15/02/94 تشکیل نمیشود و جبرانی متعاقبا اعلام میگردد.

- کلاسهای استاد آقای مفتخری دوشنبه 17/01/94  برگزار نمیشود.

- کلاسهای استاد خانم بنیاب شنبه 15/01/94  تا  پنجشنبه 20/01/94 برگزار نمیشود.

- کلاسهای استاد خانم  دکتر زینب محمدی شنبه 15/01/94  تا  23/01/94  برگزار نمیشود.