تقویم آموزشی

تقویم آموزش 

نیمسال ثبت نام وانتخاب واحد شروع کلاس حذف واضافه پایان کلاس امتحانات 
اول 98/6/9لغایت 98/6/21 98/6/23

98/7/6 لغایت

98/7/11

98/10/12 98/10/14 لغایت 98/10/26
دوم

98/11/5 لغایت 

98/11/10

98/11/12 98/11/26لغایت 98/12/1 98/3/22 99/3/24 لغایت 99/4/5
تابستان

99/4/7 لغایت 

99/4/12

99/4/14 --------------- 99/5/23 99/5/25 لغایت 99/5/30