رؤسا و مدیران

ریاست دانشکده

دکتر حسین یونسی

تخصص: دکتری تخصصی آموزش زبان انگلیسی

محل تولد: تهران

تاریخ تولد: 1340

پست الکترونیکی:   

فایل رزومه

 

معاون دانشکده

دکتر صونا دریغ

تخصص : دکتری آموزش زبان روسی

محل تولد: تهران

تاریخ تولد: 1353       

پست الکترونیکیs_darigh@iau-tnb.ac.ir