اساتید گروه

 

دکتر نازیلا حاجی­یوا

مرتبه ­ی علمی: استادیار

h_hajiava@iau-tnb.ac.ir

 

          دکتر صونا دریغ

مرتبه­ ی علمی: استادیار    

   s_darigh@iau-tnb.ac.ir       

        یولیا زوتووا

مرتبه­ ی علمی: مربّی(دانشجوی دکتری)

j_zotova@iau-tnb.ac.ir

 

  

دکتر محسن شجاعی

مرتبه ­ی علمی: استادیار

m_shojaee@iau-tnb.ac.ir

 

دکتر زینب محمدی

مرتبه­ ی علمی: استادیار

z_mohammadi@iau-tnb.ac.ir