مدیر گروه

نام : شهره 

نام خانوادگی : چاووشیان 

کارشناسی زبان وادبیات انگلیسی دانشگاه شهید بهشتی 

کارشناسی ارشد زبان وادبیات انگلیسی دانشگاه تهران 

دکتری زبان وادبیات انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

 sh chavoshian @yahoo.com