درختواره

/file/download/page/1477210261-motarjemi-englisi.pdf

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال دانشکده زبانهای خارجی جدول دروس و پیش نیازهای رشته تربیت مترجمی زبان انگلیسی

                    ترم اول                                                                                                         ترم دوم                                                                                                                  ترم سوم                                                                                                     ترم چهارم

 

نام درس

واحد

 

4

پیشنیاز

 

 

نام درس

واحد

 

4

 

پیشنیاز

 

 

نام درس

واحد

 

4

پیشنیاز

 

 

نام درس

واحد

 

2

پیشنیاز

1

خواندن و درک مفاهیم (1)

ــــــــــ

1

خواندن و درک مفاهیم (2)

خواندن و درک مفاهیم (1)

1

خواندن و درک مفاهیم (3)

خواندن  و درک مفاهیم (2)

1

نمونه های نثر ساده

خواندن و درک مفاهیم  (3)،

 دستور و نگارش (2)

2

دستور و نگارش انگلیسی(1)

4

ـــــــــ

2

دستور و نگارش انگلیسی (2)

4

دستور و نگارش  (1)

2

نگارش پیشرفته

2

دستور و نگارش (2)

2

نمونه های شعر ساده

2

خواندن و درک مفاهیم (3)

3

گفت و شنود (1)

4

ـــــــــ

3

گفت و شنود (2)

4

گفت و شنود (1)

3

کلیات زبانشناسی (1)

2

خواندن و درک مفاهیم (2) ، دستور و نگارش(2)

3

نامه نگاری

2

خواندن 3 دستور2-گفت و شنود2

4

فنون یادگیری

2

ــــــــ

4

آوا شناسی انگلیسی

2

ــــــ

4

ساخت زبان فارسی

2

ــــــــ

4

کلیات زبانشناسی (2)

2

کلیات زبانشناسی (1)

5

اندیشه اسلامی 1

(مبدا و معاد)

 

2

ـــــــــ

5

فارسی عمومی

3

ـــــــــ

5

آشنایی با ادبیات معاصر ایران

2

فارسی عمومی

5

بیان شفاهی داستان (1)

2

خواندن و درک مفاهیم (3) ،

دستور و نگارش (2) ،

گفت و شنود (2)

6

 دانش خانواده وجمعیت

2

ـــــــــ

6

تربیت بدنی

1

ــــــــــ

6

ورزش (1)

1

تربیت بدنی

6

خواندن متون مطبوعاتی

2

خواندن و درک مفاهیم (3)

7

آشنایی با روانخوانی قرآن کریم

1

________

7

وصایای امام (ره)

1

ــــــــــ

7

اندیشه اسلامی (2)

2

اندیشه اسلامی (1)

7

اصول و روش ترجمه

2

خواندن و درک مفاهیم (3)،

دستورو نگارش  (2)

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

انقلاب اسلامی ایران

 

 

2

 

 

ــــــــ

 

 

             جمع واحد                                  19

                            جمع واحد                                 19

                                جمع واحد                            15

                               جمع واحد                      16

 

 

ترم پنجم

 

 

ترم ششم

 

 

ترم هفتم

 

 

ترم هشتم

 

 

1

نام درس

 

درآمدی بر ادبیات (1)

واحد

پیشنیاز

 

 

1

نام درس

 

درآمدی بر ادبیات (2)

واحد

پیشنیاز

 

نام درس

واحد

پیشنیاز

 

نام درس

واحد

پیشنیاز

2

نمونه های نثر ساده

نمونه های شعر ساده خواندن3،گفت وشنود2،دستور2

2

 

در آمدی بر ادبیات (1)

1

اصول و روش تحقیق (1)

2

کلیات زبانشناسی (2) درآمدی بر ادبیات (2)

1

اصول و روش تحقیق (2)

2

اصول و روش تحقیق (1)

2

ترجمه پیشرفته (2)

2

ترجمه پیشرفته (1)

2

ترجمه متون ادبی

2

ترجمه متون ساده

2

مقاله نویسی

2

نگارش پیشرفته

2

ترجمه پیشرفته (1)

2

ترجمه متون ساده

3

ترجمه متون مطبوعاتی (2)

2

ترجمه متون مطبوعاتی (1)

3

ترجمه متون سیاسی

2

ترجمه پیشرفته (1)

3

اصول و مبانی نظری ترجمه

2

اصول و روش ترجمه

3

ترجمه متون مطبوعاتی (1)

2

ترجمه متون ساده

4

ترجمه مکاتبات و اسناد (2)

2

ترجمه مکاتبات و اسناد (1)

4

ترجمه متون اقتصادی

2

ترجمه پیشرفته (1)

4

ترجمه متون ساده

2

اصول و روش ترجمه

4

ترجمه مکاتبات اسناد (1)

2

ترجمه متون ساده

5

بررسی آثار اسلامی (2)

2

بررسی آثار اسلامی (1)

5

ترجمه شفاهی (3)

2

ترجمه شفاهی (2)

5

کاربرد اصطلاحات و تعبیرات زبان

2

اصول و روش ترجمه

5

بررسی آثار ترجمه شده اسلامی (1)

2

-ترجمه متون ساده

-کاربرد اصطلاحات و تعبیرات زبان

6

ترجمه شفاهی (2)

2

ترجمه شفاهی (1)

6

آزمون سازی زبان

2

روش تدریس زبان

6

بیان شفاهی داستان (2)

2

بیان شفاهی داستان (1)

6

ترجمه شفاهی (1)

2

-آواشناسی

-بیان شفاهی داستان (2)

7

روش تدریس زبان

4

کلیات زبانشناسی (2) و بعد از 100 واحد

7

ترجمه انفرادی (2)

2

ترجمه انفرادی (1)

7

ترجمه نوار و فیلم

2

گفت و شنود (2)

7

بررسی مقابله ای ساخت جمله

2

کلیات زبانشناسی (2)

8

ترجمه انفرادی (1)

2

بعد از 100 واحد

8

تفسیر موضوعی نهج البلاغه یا تفسیر موضوعی قرآن

2

__

8

نگارش فارسی

2

فارسی عمومی

8

واژه شناسی

2

-کلیات زبانشناسی (2)

-ساخت زبان فارسی

9

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

2

(مختص ورودی 91 به بعد)

 

 

 

 

9

اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)

2

ـــــــــــ

9

تاریخ تحلیلی صدر اسلام  

2

ــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

                               جمع کل                    18   

                                    جمع کل                              18

                                         جمع واحد                   20

                                      جمع واحد               16

 

یادآوری های مهم :

1-در زمان ثبت نام و انتخاب واحد ، رعایت پیش نیاز و سقف واحدهای انتخابی به عهده دانشجویان عزیز است .

2-در سیستم دوره ای حداقل (12) واحد و در سیستم پاره وقت حداقل (10) واحد حتما باید انتخاب شود .

3-دانشجویانی که در یک نیمسال مشروط (معدل ترمی کمتر از دوازده) کسب می کنند در نیمسال بعد حداکثر تا 14 واحد اجازه انتخاب واحد دارند .

4- دانشجو در هر نیمسال فقط می تواند یک درس از گروه معارف اسلامی انتخاب نموده و بگذراند.    

 

                                                                                                                                                                                                                     گروه مترجمی زبان انگلیسی نیمسال اول 96-95