لیست اساتید گروه

/file/download/page/1478411507-1477209536-ostadsarabi.pdf

دکتر سید عطاءالله افتخاری  استادیار                   

eftekhari74@yahoo.com

/file/download/page/1479291061-.doc

دکتر فرحناز رفعت جو        مربی    

f_rafatjoo@yahoo.com

/file/download/page/1479291114-.doc

دکتر سید بابک فرزانه         استاد           

Courses.drf@gmail.com 

دکتر مرضیه قلی تبار       استادیار        

 m_gholitabar@iau-tnb.ac.ir