لیست اساتید گروه

دکتر نازیلا حاجی­یوا

مرتبه ­ی علمی: استادیار

h_hajiava@iau-tnb.ac.ir

 

          دکتر صونا دریغ

مرتبه­ ی علمی: استادیار    

   s_darigh@iau-tnb.ac.ir       

  •         یولیا زوتووا

مرتبه­ ی علمی: مربّی(دانشجوی دکتری)

j_zotova@iau-tnb.ac.ir

 

    

دکتر محسن شجاعی

مرتبه ­ی علمی: استادیار

  • m_shojaee@iau-tnb.ac.ir

  

دکتر حسین لسانی

مرتبه­ ی علمی: دانشیار

  • h_lesani@iau-tnb.ac.ir

دکتر زینب محمدی

مرتبه­ ی علمی: استادیار

z_mohammadi@iau-tnb.ac.ir

  •  
  •