درختواره

از سال 95 به بعد

/file/download/page/1482672165-95-.pdf

جدول دروس رشته زبانشناسی همگانی مقطع دکتری                                                                                                                                      

/file/download/page/1477209263-.docx

 از سال 93 و ما قبل

/file/download/page/1480762188-93-.pdf

از سال 94 به بعد 

/file/download/page/1480762502-94-.pdf

درختواره گروه زبانشناسی مقطع دکتری ورودی95

/file/download/page/1481716577-95.pdf