اطلاعات گروه

/file/download/page/1477465947-.docx

برنامه­ی هفتگی گروه دکترای تخصصی

نیمسال ..اول  96-95                   رشته زبان و ادبیات انگلیسی                         دانشکده زبانهای خارجی

                    ساعت              

 روز             

7:40-9:00 

9:10 10:30

10:40 12:00

13:00 14:30

14:40 16:10

16:20 17:50

18:00-19:30

 

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سه­شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

سمینار شعر معاصر  دکتر سخنور

داستان بلند

دکتر ساداتی

ادبیات دوران ویکتوریا

دکتر ساداتی

 

پنج­شنبه

 

شاهکارهای ادبیات جهان دکتر زرین جویی

روش تحقیق مقاله و رساله نویسی پیشرفته

دکتر زرین جویی

ادبیات دوران ویکتوریا

دکتر برادران جمیلی

داستان نوگرا و پسانوگرا

دکتر برادران جمیلی

 

 

 

 

نمایشنامه معاصر انگلیسی

دکتر زرین جویی

 

شکسپیر شناسی

دکتر برادران جمیلی