درختواره

 

درختواره ادبیات انگلیسی دوره دکتری ورودیهای 94 به بعد

                                       

 بسمه تعالی                                               

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال دانشکده زبانهای خارجی

جدول دروس اختصاصی و اختیاری رشته ادبیات انگلیسی مقطع دکتری

 

ترم اول

 

ترم دوم

کد

نام درس

واحد

نوع درس

پیشنیاز

کد

نام درس

واحد

نوع درس

پیشنیاز

 

                            نظری

عملی

 

                             نظری

عملی

01

فلسفه ادبیات

3

ــــــ

اصلی

ــــــ

04

سمینار شعر معاصر

2

ـــــ

اصلی

ــــ

02

روش تحقیق-مقاله ورساله نویسی پیشرفته

2

ــــــ

جبرانی

ــــــ

05

ادبیات داستانی معاصر

2

ـــــ

اصلی

---

03

فنون نقد کاربردی

2

---

اصلی

 

06

ادبیات دوران ویکتوریا

2

ـــــ

اصلی

---

*

از دوره کارشناسی ارشد (تبصره 1) بر حسب مورد تا 6 واحد جبرانی (کسری از آزمون )بایستی گذرانده شود.

7

ادبیات نمایشی معاصر

2

---

اصلی

----

جمع واحد

7واحد

جمع واحد

8 واحد

 

 

ترم سوم

 

ترم چهارم

کد

نام درس

واحد

نوع درس

پیشنیاز

کد

نام درس

واحد

نوع درس

پیشنیاز

 

                             نظری

عملی

 

                                نظری

عملی

8

شاهکارهای ادبیات جهان

2

ــــ

اختیاری

--

11

آزمون جامع

---

--

--

--

9

ادبیات تطبیقی ایران و غرب

2

---

اختیاری

---

10

شکسپیر شناسی

2

ــــ

اصلی

--

جمع واحد

6  واحد

جمع واحد

 

                           
 

 

ترم پنجم

 

ترم ششم

کد

نام درس

واحد

نوع درس

پیشنیاز

کد

نام درس

واحد

نوع درس

پیشنیاز

 

                             نظری

عملی

 

                                نظری

عملی

12

 پایان نامه                                

--

18

تخصصی

کلیه دورس

دوره

13

           تمدید پایان نامه          

---

--

--

--

 

 

 

 

 

جمع واحد

18

جمع واحد

--

 

 

1-پذیرفته شدگانی که در برخی از دروس امتحانی خود در آزمون دکتری تخصصی نمره خام کمتر از 33/33 کسب نموده اند لازم است از دروس مرتبط دوره کارشناسی ارشد (نقد ادبی-ادبیات قرون هفده و هجده- داستان بلند نمایشنامه معاصر انگلیسی شعر معاصر انگلیسی) به میزان  حد اکثر 6 واحد (علاوه بر دروس جبرانی مشترک تمامی رشته ها )به عنوان جبرانی بگذرانند.

2- در صورت نامتجانس بودن رشته مقطع کارشناسی ارشد  با رشته مقطع دکتری،  دانشجو ملزم به گذراندن  دروسی به عنوان جبرانی از دروس مقطع کارشناسی ارشد  با نظر مدیر گروه خواهد بود .

3-کلیه دانشجویان مقطع دکتری باید قبل از آزمون جامع گواهی قبولی در امتحان زبان را به اداره تحصیلات تکلمیلی ارائه نمایند.

4-سنوات دوره دکتری 5/4 (9 ترم) است و ادامه تحصیل پس از اتمام سنوات منوط به اخذ مجوز تحصیلی است.

 

 

تهیه شده :گروه ادبیات انگلیسی (دکتری)

                                                                                                      در نیمسال اول  96-95

 

 

                                         بسمه تعالی                                               

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال دانشکده زبانهای خارجی

جدول دروس اختصاصی و اختیاری رشته ادبیات انگلیسی مقطع دکتری

 

ترم اول

 

ترم دوم

کد

نام درس

واحد

نوع درس

پیشنیاز

کد

نام درس

واحد

نوع درس

پیشنیاز

 

                            نظری

عملی

 

                             نظری

عملی

01

فلسفه ادبیات

3

ــــــ

اصلی

ــــــ

04

سمینار شعر معاصر

2

ـــــ

اصلی

ــــ

02

روش تحقیق-مقاله ورساله نویسی پیشرفته

2

ــــــ

جبرانی

ــــــ

05

ادبیات داستانی معاصر

2

ـــــ

اصلی

---

03

فنون نقد کاربردی

2

---

اصلی

 

06

ادبیات دوران ویکتوریا

2

ـــــ

اصلی

---

*

از دوره کارشناسی ارشد (تبصره 1) بر حسب مورد تا 6 واحد جبرانی (کسری از آزمون )بایستی گذرانده شود.

7

ادبیات نمایشی معاصر

2

---

اصلی

----

جمع واحد

7واحد

جمع واحد

8 واحد

 

 

ترم سوم

 

ترم چهارم

کد

نام درس

واحد

نوع درس

پیشنیاز

کد

نام درس

واحد

نوع درس

پیشنیاز

 

                             نظری

عملی

 

                                نظری

عملی

8

شاهکارهای ادبیات جهان

2

ــــ

اختیاری

--

11

آزمون جامع

---

--

--

--

9

ادبیات تطبیقی ایران و غرب

2

---

اختیاری

---

10

شکسپیر شناسی

2

ــــ

اصلی

--

جمع واحد

6  واحد

جمع واحد

 

                           
 

 

ترم پنجم

 

ترم ششم

کد

نام درس

واحد

نوع درس

پیشنیاز

کد

نام درس

واحد

نوع درس

پیشنیاز

 

                             نظری

عملی

 

                                نظری

عملی

12

 پایان نامه                                

--

18

تخصصی

کلیه دورس

دوره

13

           تمدید پایان نامه          

---

--

--

--

 

 

 

 

 

جمع واحد

18

جمع واحد

--

 

 

1-پذیرفته شدگانی که در برخی از دروس امتحانی خود در آزمون دکتری تخصصی نمره خام کمتر از 33/33 کسب نموده اند لازم است از دروس مرتبط دوره کارشناسی ارشد (نقد ادبی-ادبیات قرون هفده و هجده- داستان بلند نمایشنامه معاصر انگلیسی شعر معاصر انگلیسی) به میزان  حد اکثر 6 واحد (علاوه بر دروس جبرانی مشترک تمامی رشته ها )به عنوان جبرانی بگذرانند.

2- در صورت نامتجانس بودن رشته مقطع کارشناسی ارشد  با رشته مقطع دکتری،  دانشجو ملزم به گذراندن  دروسی به عنوان جبرانی از دروس مقطع کارشناسی ارشد  با نظر مدیر گروه خواهد بود .

3-کلیه دانشجویان مقطع دکتری باید قبل از آزمون جامع گواهی قبولی در امتحان زبان را به اداره تحصیلات تکلمیلی ارائه نمایند.

4-سنوات دوره دکتری 5/4 (9 ترم) است و ادامه تحصیل پس از اتمام سنوات منوط به اخذ مجوز تحصیلی است.

 

تهیه شده :گروه ادبیات انگلیسی (دکتری)

         در نیمسال اول  96-95

 

جدید 

/file/download/page/1480762740-94-.pdf

 

/file/download/page/1477125373-.docx