اطلاعات گروه

/file/download/page/1477465911-.docx

برنامه­ی هفتگی گروه .کارشناسی ارشد

نیمسال ..اول سال تحصیلی 96-96                      رشته زبان و ادبیات انگلیسی             دانشکده زبانهای خارجی

 

                    ساعت              

 روز             

7:40-9:00 

9:10 10:30

10:40 12:00

13:00 14:30

14:40 16:10

16:20 17:50

18:00-19:30

شنبه

 

 

 

 

 

نقد و بررسی ادبیات فارسی

دکتر سخنور

شعر دوره رمانتیک

دکتر سخنور

 

یکشنبه

 

 

 

مقاله نویسی

دکتر بهمن پور

داستان کوتاه

دکتر چاوشیان

نقد و بررسی ادبیات فارسی

دکتر سخنور

 

 

شعر دوره رمانتیک

دکتر سخنور

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

سه­شنبه

 

 

 

 

مقاله نویسی

دکتر احمدی

داستان کوتاه

دکتر چاوشیان

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج­شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

جمعه