اطلاعات گروه

                                                               برنامه درسی گروه زبان و ادبیات انگلیسی  (نیمسال دوم 96-95)

ساعت

روز

9:10 – 7:40

9:20 – 10:50

11:00 – 12:30

13:30 – 15:00

15:10 – 16:40

16:50 – 18:20

18:30 – 20:00

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

آواشناسی انگلیسی

(جابری پیمان)

دستور و نگارش انگلیسی 2

(جابری پیمان)

اصول و روش تحقیق

(دوستی فرزانه)

 

اصول و روش تحقیق

(دوستی فرزانه)

ادبیات آمریکا

(کیایی شهرام)

 

بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 1

(کریمی کوروش)

بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2

(کریمی کوروش)

بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 1

(کریمی کوروش)

بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2

(کریمی کوروش)

خواندن و درک مفاهیم 2

(روح اله زاده عبادی ماندانا)

 

فنون یادگیری زبان

(کافی لیلا)

 

رویکرد های نقد ابی

(دوستی فرزانه)

ترجمه متون ساده

(کافی لیلا)

خواندن متون مطبوعاتی

(روح اله زاده عبادی ماندانا)

 

داستان کوتاه

(ایرانپور طهرانی لیلا)

 

متون برگزیده نثر ادبی

(توانا جمیله)

 

15:00 – 11:45

 

 

 

 

زبان دوم 1 فرانسه

(کاظمی اسفه ابراهیم)

 

11:45 – 9:20

سیری در تاریخ ادبیات1

(ایرانپور طهرانی لیلا)

 

 

زبان دوم 3 فرانسه

(کاظمی اسفه ابراهیم)

 

 

 

سیری در تاریخ ادبیات2

(کیایی شهرام)

 

 

 

 

 

16:40 – 14:15

 

 

زبان دوم 2 فرانسه

(شفایی فریبا)

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

فنون و صناعات ادبی

(خداوردیان آتنا)

اصول وروش ترجمه

(جواهریان سرورالسادات)

ترجمه متون ساده

(جواهریان سرورالسادات)

ادبیات جهان

(چاوشیان شهره)

تاریخ نقد ادبی

(بهمن پور بهاره)

رمان قرن 20

(ارشدی طهرانی المیرا)

پروژه ی کارورزی

(بهمن پور بهاره)

نگارش پیشرفته

(آقا میرمهدی فاطمه)

داستان کوتاه

(خداوردیان آتنا)

خواندن متون مطبوعاتی

(علی نژاد حسین)

داستان کوتاه

(ارشدی طهرانی المیرا)

 

18:20 – 17:00

 

زبان دوم 1 فرانسه

(شفایی فریبا)

کاربرد اصطلاحات و تعابیر در زبان

(علی نژاد حسین)

دستور و نگارش انگلیسی 1

(آقا میرمهدی فاطمه)

درآمدی بر ادبیات 1

(خداوردیان آتنا)

نمونه های نثرساده

(خداوردیان آتنا)

 

 

 

(1)

ساعت

روز

9:10 – 7:40

9:20 – 10:50

11:00 – 12:30

13:30 – 15:00

15:10 – 16:40

16:50 – 18:20

18:30 – 20:00

 

 

یکشنبه

 

کاربرد اصطلاحات و تعابیر در زبان

(علی نژاد حسین)

درآمدی بر ادبیات 2

(ارشدی طهرانی المیرا)

نمونه های نثرساده

(آقا میرمهدی فاطمه)

 

 

 

 

 

 

 

 

15:15 – 13:30

 

 

زبان دوم 3 فرانسه

(شفایی فریبا)

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

ادبیات آمریکا

(اکبری سنه هدیه)

ترجمه متون ادبی 2

(جواهریان سرورالسادات)

اصول وروش ترجمه

(دانش زاده امیر)

اساطیر یونان و روم

(ایرانپور طهرانی لیلا)

ترجمه متون ساده

(دانش زاده امیر)

ترجمه متون ادبی 1

(دانش زاده امیر)

 

 

نمونه های شعرساده انگلیسی

(اکبری سنه هدیه)

ترجمه متون ادبی 1

(جواهریان سرورالسادات)

ترجمه متون ادبی 2

(جواهریان سرورالسادات)

خواندن و درک مفاهیم 2

(همراز مریم)

 

گفت و شنود و آزمایشگاه 1

(آستانه حمیده)

زبان پیش دانشگاهی

(آستانه حمیده)

مقاله نویسی

(کاشانی هاجر)

روش تدریس زبان انگلیسی

(احمدی نیوشا)

 

 

 

9:55 – 7:40

12:30 – 10:15

شعر انگلیسی

(توانا جمیله)

 

 

 

زبان دوم 2 فرانسه

(شفایی فریبا)

زبان دوم 2 فرانسه

(شفایی فریبا)

 

کلیات زبانشناسی2

(جابری پیمان)

 

کلیات زبانشناسی2

(جابری پیمان)

نمونه های شعرساده انگلیسی

(توانا جمیله)

نگارش پیشرفته

(کاشانی هاجر)

 

 

 

 

 

نمایشنامه کلاسیک و رنسانس

(اکبری سنه هدیه)

فنون و صناعات ادبی

(ایرانپور طهرانی لیلا)

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

خواندن و درک مفاهیم 1

(خداوردیان آتنا)

آواشناسی انگلیسی

(جابری پیمان)

دستور و نگارش انگلیسی 1

(همراز مریم)

ادبیات معاصر

(چاوشیان شهره)

نمایشنامه قرون 17تا20

(چاوشیان شهره)

 

 

 

دستور و نگارش انگلیسی 2

(آقا میرمهدی فاطمه)

خواندن و درک مفاهیم 2

(آل شفیعی سیده رقیه)

 

 

 

(2)

 

ساعت

روز

9:10 – 7:40

9:20 – 10:50

11:00 – 12:30

13:30 – 15:00

15:10 – 16:40

16:50 – 18:20

18:30 – 20:00

 

 

سه شنبه

 

روش تدریس زبان انگلیسی

(جابری پیمان)

رمان قرون 18 و 19

(ارشدی طهرانی المیرا)

رویکرد های نقد ابی

(بهمن پور بهاره)

مکتب های ادبی

(بهمن پور بهاره)

 

 

گفت و شنود و آزمایشگاه 2

(آستانه حمیده)

زبان پیش دانشگاهی

(آستانه حمیده)

گفت و شنود و آزمایشگاه 2

(ارشدی طهرانی المیرا)

 

 

 

 

 

 

چهارشنه

 

 

 

شعر انگلیسی

(توانا جمیله)

آزمون سازی  زبان

(جابری پیمان)

 

آواشناسی انگلیسی

(جابری پیمان)

درآمدی بر ادبیات 1

(توانا جمیله)

دستور و نگارش انگلیسی 2

(کاشانی هاجر)

 

 

کلیات زبانشناسی1

(جابری پیمان)

بیان شفاهی داستان

(اکبری سنه هدیه)

درآمدی بر ادبیات 2

(توانا جمیله)

مقاله نویسی

(کاشانی هاجر)

بیان شفاهی داستان

(توانا جمیله)

 

 

 

 

درآمدی بر ادبیات 2

(اکبری سنه هدیه)

 

کاربرد اصطلاحات و تعابیر در زبان

(افراشته پانته آ)

 

 

 

 

 

کلیات زبانشناسی1

(افراشته پانته آ)

 

کلیات زبانشناسی2

(افراشته پانته آ)

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

رمان قرون 18 و 19

(اکبری سنه هدیه)

دستور و نگارش انگلیسی 2

(احمدی نیوشا)

اساطیر یونان و روم

(ایرانپور طهرانی لیلا)

خواندن و درک مفاهیم 1

(شکوهی مریم)

 

 

مکتب های ادبی

(کیایی شهرام)

رمان قرن 20

(اکبری سنه هدیه)

مقاله نویسی

(وثوق یزدانی محمدعلی)

 

روش تدریس زبان انگلیسی

(احمدی نیوشا)

 

 

 

سیری در تاریخ ادبیات1

(چیمه ای الهام)

نمایشنامه قرون 17تا20

(اکبری سنه هدیه)

فنون و صناعات ادبی

(ایرانپور طهرانی لیلا)

سیری در تاریخ ادبیات2

(ایرانپور طهرانی لیلا)

 

 

 

نمایشنامه کلاسیک و رنسانس

(کیایی شهرام)

گفت و شنود و آزمایشگاه 2

(چیمه ای الهام)

گفت و شنود و آزمایشگاه 2

(آستانه حمیده)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)

                                   
 

برنامه درسی گروه زبان و ادبیات انگلیسی مقطع کارشناسی ارشد (نیمسال دوم 96-95)

ساعت

روز

9:10 – 7:40

9:20 – 10:50

11:00 – 12:30

13:30 – 15:00

15:10 – 16:40

16:50 – 18:20

18:30 – 20:00

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

نمایشنامه معاصر انگلیسی

(چاوشیان شهره)

شناخت ادبیات

(بهمن پور بهاره)

ادبیات آمریکا

(سخنور جلال)

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

مقاله نویسی

(احمدی نیوشا)

شناخت ادبیات

(بهمن پور بهاره)

نمایشنامه معاصر انگلیسی

(چاوشیان شهره)

 

 

چهارشنبه

 

 

 

ادبیات آمریکا

(سخنور جلال)

 

داستان بلند

(شبرنگ هدی)

داستان بلند

         (شبرنگ هدی)

 

 

 

15:45 – 13:30

18:20 – 16:00

 

دوره تجدید حیات ادبی

(ساداتی سید شهاب الدین)

دوره تجدید حیات ادبی

(ساداتی سید شهاب الدین)

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

                 
 

 

 

 

 

 

 

برنامه درسی گروه زبان و ادبیات انگلیسی مقطع دکترای تخصصی (نیمسال دوم 96-95)

ساعت

روز

9:10 – 7:40

9:20 – 10:50

11:00 – 12:30

13:30 – 15:00

15:10 – 16:40

16:50 – 18:20

18:30 – 20:00

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

روش تحقیق مقاله و رساله نویسی پیشرفته

(شفیعیان مهدی)

ادبیات نمایشی معاصر

(شفیعیان مهدی)

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

سمینار شعر معاصر

(سخنور جلال)

ادبیات تطبیقی ایران و غرب

(سخنور جلال)

 

فنون نقد کاربردی

(سجادی سید بختیار)

داستان نوگرا و پسا نوگرا

(سجادی سید بختیار)

نقد کاربردی

(ساداتی سید شهاب الدین)

پنجشنبه

 

ادبیات نمایشی معاصر

(شریف نگار)