اطلاعات گروه

برنامه هفتگی نیمسال دوم 96-95

۱۶:۵۰تا ۱۸:۳۰

۱۵:۱۰تا ۱۶:۴۰

۱۳:۳۰تا۱۵

۱۰:۵۰تا۱۲:۲۵

۹:۲۰تا ۱۰:۴۰

۷:۴۵ تا ۹:۱۰

             

 

گفت و شنود ۱

آقای عبادی

 

گفت و شنود ۱

آقای عبادی

 

ترجمه مطبوعاتی1

دکتر ایبانیز

 

نگارش پیشرفته دکتر ایبانیز

نگارش پیشرفته دکتر ایبانیز

 شنبه

 

        

 

 

 

خواندن ۱

خانم نوری

 

سخنرانی ۲

دکتر موسوی فرد

خواندن 1

خانم نوری

 

نامه های ۲

دکتر ایبانیز

گفت و شنود۳

دکترسالاس

 

تجزیه تحلیل ادبی

 دکتر ایبانیز

گفت و شنود۳

دکترسالاس

تجزیه تحلیل ادبی۱دکتر ایبانیز

یکشنبه

 

 

 

 

 

ترجمه نوار و فیلم

دکترموسوی فرد

 

ترجمه نوار و فیلم دکترموسوی فرد

 

نمونه های نثر و شعر دکتر سالاس

 

تاریخ زبان اسپانیایی

دکتر سالاس

 

تاریخ زبان اسپانیایی

دکتر سالاس

دوشنبه

 

 

 

ترجمه شفاهی 1

 

دکتر تفرشی

ترجمه شفاهی 1

 

دکتر تفرشی

دستور۳ دکتر ایبانیز

دستور۳دکتر

 ایبانیز

 

 

سه شنبه

 

 

 

انگلیسی عمومی

خانم همراز

مقاله نویسی

دکتر موسوی فرد

خواندن ۳

آقای حسامی

انگلیسی1  خانم همراز

مقاله نویسی

دکتر موسوی فرد

خواندن ۳

آقای حسامی

انگلیسی  خانم همراز1

درآمد ادبیات ۲ دکتر سالاس

دستور ۱

آقای حسامی

 

                            

اصطلاحات دکترسالاس

            دستور ۱

آقای حسامی

 

اصطلاحات دکترسالاس

 

چهارشنبه

 

 

 

ترجمه کتاب

 آقای آرین

ترجمه پیشرفته

آقای آرین

ترجمه پیشرفته

آقای آرین

پنجشنبه

 

 

/file/download/page/1477125899-barnameh-espain93-1.pdf