درختواره

/file/download/page/1477125866-spain.pdf

جدول دروس اختصاصی و عمومی رشته زبان اسپانیایی

                    ترم پیش دانشگاهی                                                                  ترم اول                                                                             ترم دوم                                                                   ترم سوم

کدیف

نام درس

واحد

نام درس پیشنیاز یا همنیاز

 

کد

نام درس

واحد

نام درس پیشنیاز یا همنیاز

 

کد

نام درس

واحد

نام درس پیشنیاز یا همنیاز

 

کد

نام درس

واحد

نام درس پیشنیاز یا همنیاز

نظری

عملی

نظری

عملی

نظری

عملی

نظری

عملی

1

خواندن و درک مفاهیم پیش

4

 

 

5

خواندن و درک مفاهیم (1)

4

 

-خواندن پیش

12

خواندن و درک مفاهیم (2)

4

 

-خواندن (1)

19

خواندن و درک مفاهیم (3)

4

 

-خواندن (2)

2

دستور و انشاء پیش  

4

 

 

6

دستور و انشا (1)

4

 

-دستور پیش

13

دستور و انشا (2)

4

 

-دستور (1)

20

دستور و انشا (3)

4

 

-دستور (2)

3

گفت و شنود پیش

4

 

 

7

گفت و شنود (1)

3

1

-گفت و شنود پیش

14

گفت و شنود (2)

3

1

-گفت و شنود (1)

21

گفت و شنود (3)

3

1

-گفت و شنود (2)

4

تمرینات دستوری پیش

4

 

 

8

انگلیسی (1)

3

 

 

15

انگلیسی (2)

3

 

-انگلیسی (1)

22

انگلیسی عمومی

3

 

-

 

 

 

 

 

9

اندیشه اسلامی (1)

2

 

 

16

اندیشه اسلامی (2)

2

 

-اندیشه اسلامی (1)

23

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

 

 

 

 

 

 

 

10

آشنایی با روانخوانی قرآن

1

 

 

17

دانش خانواده وجمعیت

2

 

 

24

فارسی

3

 

 

 

 

 

 

 

11

تربیت بدنی

 

1

 

18

ورزش (1)

 

1

-تربیت بدنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع واحد

16

                              جمع واحد

19

جمع واحد

20

جمع واحد

20

ترم چهارم

ترم پنجم

ترم ششم

ترم هفتم

کد

نام درس

واحد

نام درس پیشنیاز یا همنیاز

کد

نام درس

واحد

نام درس پیشنیاز یا همنیاز

کد

نام درس

واحد

نام درس پیشنیاز یا همنیاز

کد

نام درس

واحد

نام درس پیشنیاز یا همنیاز

نظری

عملی

نظری

عملی

نظری

عملی

نظری

عملی

25

نگارش ساده

4

 

-دستور (3)

34

ترجمه متون مطبوعاتی (1)

2

 

 

41

ترجمه متون مطبوعاتی (2)

2

 

-ترجمه متون مطبوعاتی (1)

49

نمونه های نثر و شعر

2

 

-خواندن(3)

-دستور(3)

-گفت و شنود (3)

26

خواندن متون مطبوعاتی

3

 

-خواندن (3)

 -دستور (3)

-گفت و شنود (3)

35

نگارش پیشرفته

4

 

-نگارش ساده

42

مقاله نویسی

4

 

-نگارش پیشرفته

50

ترجمه نوار و فیلم

3

1

-مکالمه موضوعی

27

اصول و روش ترجمه

2

 

-خواندن (3)

-دستور (3)

36

اصطلات زبان

4

 

-اصول و روش ترجمه

43

خلاصه نویسی

2

 

 

51

تاریخ زبان اسپانیایی

4

 

 

28

مکالمه موضوعی

2

 

-گفت و شنود (3)

37

ترجمه شفاهی (1)

4

 

-اصول و روش ترجمه – مکالمه موضوعی

44

ترجمه شفاهی (2)

4

 

-ترجمه

شفاهی (1)

52

ترجمه پیشرفته

4

 

-ترجمه متون

-مطبوعاتی (2)

-ترجمه شفاهی (2)

29

درآمدی بر ادبیات (1)

2

 

-خواندن (3)

-گفت و شنود (3)

38

درآمدی بر ادبیات (2)

2

 

-در آمدی بر ادبیات (1)

45

درآمدی بر ادبیات (3)

2

 

-درآمدی بر ادبیات (2)

53

ترجمه کتاب

2

 

-ترجمه پیشرفته

30

نامه های اداری و بازرگانی (1)

2

 

-خواندن (3)

-دستور (3)

-گفت و شنود (3)

39

نامه های اداری و بازرگانی (2)

2

 

-نامه های اداری و بازرگانی (1)

46

فنون ترجمه

2

 

 

54

تجزیه و تحلیل متون ادبی

4

 

- درآمد (3)

31

تفسیر موضوعی نهج البلاغه یا تفسیر موضوعی قرآن

2

 

 

40

اخلاق اسلامی

( مبانی و مفاهیم )

2

 

 

47

انقلاب اسلامی ایران

2

 

 

55

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

2

 

(مختص دانشجویان ورودی 91 به بعد)

32

سخنرانی1

2

 

 

 

 

 

 

 

48

سخنرانی (2)

2

 

سخنرانی1

 

 

 

 

 

33

وصایای امام

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع کل

20

جمع کل

20

جمع کل

20

جمع واحد

22

                                                   
 

یادآوری های مهم :

1-در زمان ثبت نام و انتخاب واحد ، رعایت پیش نیاز و سقف واحدهای انتخابی به عهده دانشجویان عزیز است .

2-در سیستم دوره ای حداقل (12) واحد و در سیستم پاره وقت حداقل (10) واحد حتما باید انتخاب شود .                                                                                                                                                                                                                                                  

3-دانشجویانی که در یک نیمسال مشروط (معدل ترمی کمتر از دوازده) کسب می کنند در نیمسال بعد حداکثر تا 14 واحد اجازه انتخاب واحد دارند .                                                                                                                                          

4- دانشجو در هر نیمسال فقط می تواند یک درس از گروه معارف اسلامی انتخاب نموده و بگذراند .          

تهیه شده در نیمسال اول 96-95