زبان و ادبیات انگلیسی

کد
پرديس / دانشکدهدانشکده زبانهای خارجی

مدیر گروه : کارشناسی

رشته های دانشکده / گروه زبان و ادبیات انگلیسی

نمایش 1 تا 2 مورد از کل 2 مورد.
رشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دکتری زبان و ادبیات انگلیسیدکترای تخصصی
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسیکارشناسی پیوسته